Изследователски център (ИЦ) „Регионално и глобално развитие“ (РЕГЛО) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано през 1991 г. (Решение № 1 на Софийски градски съд от 16.03.1991 г.) То обединява физически лица, занимаващи се с изследователска, преподавателска и приложна дейност в областта на социологията.

Основател на ИЦ РЕГЛО е проф. д.ф.н. Николай Генов

 

МИСИЯ НА ИЦ РЕГЛО:

Да бъде водещ  център за експертна дискусия и перспективни изследвания по обществено значими социални проблеми в национален, регионален и глобален план и да допринася за вземането на информирани управленски решения в отговор на предизвикателствата в съвременното обществено развитие.

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА РЕГЛО СА:

 • Управление на социалната трансформация;
 • Национални, регионални и глобални предизвикателства за сигурността;
 • Индивидуални и институционални стратегии за управление на социални рискове;
 • Социална мобилност, трудов пазар и социална политика;
 • Технологично обновяване и организационни иновации;
 • Образование, наука и иновации;
 • Промени в културните ориентации и в поведението;
 • Екология и екологична политика;
 • Междуетнически и междурелигиозни отношения.

 

ЦЕЛИ

ИЦ „Регионално и глобално развитие“ има следните основни цели:

 • Да съдейства за развитието на социологическата теория, на емпиричните социологически изследвания, на преподаването, практическото приложение и популяризирането на социологическите знания и за утвърждаване на обществения престиж на социологията;
 • Да съдейства за развитието и утвърждаването на демократичните ценности, гражданското общество, образованието, науката и културата;
 • Да представлява своите членове пред държавата и нейните институции, пред политически, стопански и обществени организации и да съдейства за развитието на българското общество;
 • Да представлява своите членове в чужбина.

 

ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ ИЦ РЕГЛО ИЗПЪЛНЯВА СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ:

 • Организира и провежда изследвания, конгреси, конференции, симпозиуми, колоквиуми, дискусии, семинари, лектории, курсове, консултации и др.;
 • Привлича вниманието на обществеността, на държавни органи и други организации върху социални проблеми и противоречия и изразява становището на своите членове при подготовката на нормативни актове и други обществено важни решения;
 • Участва в дейността на национални и международни организации.

 

ИЦ РЕГЛО може да извършва допълнителна стопанска дейност като:

 • Издателска дейност;
 • Образователни курсове, информационни и консултантски услуги;
 • Комерсиално ориентирани емпирични социологически изследвания и проекти;
 • Да придобива и отдава под наем движимо и недвижимо имущество, авторски права и други защитени от закона продукти на интелектуална собственост.

 

Управителен съвет

проф. д.с.н. Янцислав Янакиев – Председател

проф. д.ф.н. Николай Генов – Заместник-председател

доц. д-р Саша Тодорова